1. Podmínky použití

Použití internetové stránky www.fve-mb.cz podléhá následujícím podmínkám a stejně tak i zákonům a jiným právním předpisům České republiky. Použitím obsahu jakékoliv stránky souhlasíte s tím, že bez omezení či výhrad přijímáte tyto Podmínky použití a uznáváte, že jakékoli jiné dohody mezi Vámi a společností Mistr TOPIČ s.r.o. (dále jen „Mistr TOPIČ“) v téže věci pozbývají platnosti.

2. Informační účely

Účelem internetové stránky www.fve-mb.cz je představit Vám činnosti společnosti Mistr TOPIČ. Veškeré informace uvedené na této stránce jsou určeny jen pro informační účely.

3. Použití obsahu a autorské právo

Informace z této stránky si můžete klidně stáhnout, zobrazit nebo vytisknout pro Vaše osobní nekomerční použití či pro nekomerční účely vědecké nebo vyučovací, uvedete-li současně tento zdroj informací. Žádné úpravy pro další reprodukci obsahu nejsou povoleny. Obsah nesmí být bez předchozího písemného souhlasu společnosti Mistr TOPIČ kopírován nebo jinak používán způsobem, který je v rozporu s výše uvedenými podmínkami, a způsobem, který není běžný a přiměřený. Tato stránka a její obsah, včetně všech textů a obrázků, je vlastnictvím společnosti Mistr TOPIČ, jejích dceřiných společností a/nebo partnerů. Společnost Mistr TOPIČ tímto neuděluje, ani z obsahu této stránky nelze vyvodit, žádné licence nebo práva k jakýmkoliv obchodním značkám, patentům, obchodním tajemstvím, technologiím, výrobkům, procesům nebo jiným majetkovým právům společnosti Mistr TOPIČ, jejich dceřiných společností a/nebo jejich partnerů. V případě zájmu o obdržení licence se obracejte na sídlo společnosti Mistr TOPIČ v České republice. V případě nedodržení výše uvedených podmínek je společnost Mistr TOPIČ oprávněna v souladu s autorským zákonem požadovat mimo jiné i zadostiučinění v penězích.

4. Odkazy na jiné internetové stránky

Odkazy na jiné internetové stránky jsou uvedeny pouze pro Vaše pohodlí. Společnost Mistr TOPIČ nepřebírá žádnou odpovědnost, pokud jde o obsah nebo fungování těchto stránek, a nebude odpovědná za jakékoliv škody, zranění nebo jiné protiprávní následky způsobené jejich obsahem nebo provozem.

5. Informace „jak jsou“

Informace na této stránce se poskytují „jak jsou“. Společnost Mistr TOPIČ nedává žádná ujištění nebo neposkytuje žádné záruky, pokud jde o obsah těchto stránek. Společnost Mistr TOPIČ nepřebírá žádnou odpovědnost vyplývající nebo jakkoliv související s použitím této stránky nebo jejího obsahu. Společnost Mistr TOPIČ dále nezaručuje ani neujišťuje, že Vaše použití obsahu této stránky neporuší práva třetích stran.

6. Zřeknutí se odpovědnosti

Společnost Mistr TOPIČ není odpovědná za jakékoliv škody vyplývající z přístupu nebo nemožnosti přístupu na tuto stránku nebo z toho, že se uživatel spoléhá na poskytnuté informace. Společnost Mistr TOPIČ nenese odpovědnost za vzniklé škody či ušlý zisk nebo jakékoliv ztráty. Toto omezení zahrnuje i škody nebo jakékoliv viry, které by mohly zasáhnout Vaše počítačové vybavení.

7. Rozhodné právo

Toto právní oznámení a obsah této stránky se řídí právním řádem České republiky. Jakýkoliv spor vyplývající z tohoto právního oznámení nebo ve spojitosti s ním bude vyřešen příslušným soudem v České republice, pokud nebude vyřešen smírnou cestou.